Пример 95. Данъчна Основа при Вътреобщностна Доставка на Стоки

На 20.05.2019 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, сключва договор с Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Германия – за продажбата на 100 касетки със сокове. Дружество 1 се е договорило с Дружество 2, че амбалажът няма да се връща.

Така данъчната основа се формира, като към цената на соковете се прибави и амбалажът.

100 касетки (по 50 лв. на брой) = общо 5 000 лв. цена на соковете

Амбалаж:                                        1 000 лв.

Данъчна основа:                            6 000 лв.

Начислен ДДС:                                   0 лв.

Общо:                                             6 000 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 6 000 лв. и няма да посочва ДДС.

(§41 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник