Пример 177. Документиране при ВОД на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава телевизори – 500 броя, на единична цена за всеки – по 800 лв. без ДДС, на германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Стоките пътуват от Плевен (България) до Кьолн (Германия), като транспортът е организиран от външен доставчик и е за сметка на българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3 354 лв. без ДДС.

Налице е вътреобщностна доставка на стоки, извършена от българското дружество – тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки на ЕС и стоката реално пътува от България към Германия. Българското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура то следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (германското дружество), както и текст „reverse charge“ (обратно начисляване). Вследствие на извършената доставка, за българското дружество ще възникне задължение освен Дневник продажби и Справка-декларация – да подаде и VIES декларация, в която да посочи стойността на продадената стока към германското дружество.

Документирането на ВОД на стоки може да се случи по два начина.

1)  Прилагане на разпоредбите на ППЗДДС;

2)  Прилагане на разпоредбите на чл.45а от Регламент 2018/1912.

За да може да докаже осъществената доставка и да има основание за облагане на тази доставка с 0%, съгласно ППЗДДС, когато транспортът е организиран от получателя или от външен доставчик (спедитор), но за сметка на получателя на доставката, българското дружество следва да се снабди със съответните документи.

 • Фактура за доставката на стока, в която следва да бъде посочен валиден ДДС номер на получателя на стоката;
 • Транспортен документ за изпращането или транспортирането на стоката от територията на страната до територията на друга държава членка (CMR);
 • Писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са получени на територията на другата държава членка.
 • Ако българското дружество прилага Регламент 2018/1912, за да може да докаже извършената вътреобщностна доставка и съответно да я обложи с 0%, то ще следва да се снабди задължително с декларация от получателя, че е получило документите. Освен нея българското дружество ще следва да се снабди с поне два от следните документи.
 • Товарителница;
 • Коносамент (основен международен документ за превози на стоки по вода; вид ценна книга, позната като морска товарителница);
 • Фактура за транспорт.
 • В случай че българското дружество не успее да се снабди с поне два от гореизброените документи, то може да комбинира един от тях, заедно с един от следните четири.
 • Застрахователна полица;
 • Платежно нареждане;
 • Документи, заверени от нотариус;
 • Складова разписка.

(§95 от Тематично Резюме) (чл.45 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник