Пример 90. Данъчна Основа при Многоцелеви Ваучер

Дружество, което е регистрирано по ЗДДС, продава ваучери на крайни клиенти. Дружеството има договор с различни дружества (заведения за хранене, салони за красота, спортни зали и др.), където крайните клиенти, срещу предоставянето на тези ваучери, могат да получават различни стоки или услуги. Ваучерите не са с конкретна цел – те са многоцелеви ваучери. Това означава, че лицата, които ги притежават, ще могат да ги ползват в различни магазини, за получаване на различни стоки или услуги. Стойността на един ваучер е 100 лв.

Многоцелеви ваучер е такъв ваучер, при продажбата на който не е ясно точно за какъв тип стока или услуга може да се използва, както и не е ясно какво ще е данъчното третиране на самата доставка на стоки или услуги. Законът регламентира, че самата продажба на такъв ваучер не представлява доставка. Т.е. при продажбата на ваучера Дружеството, което го предоставя, не следва да начислява данък – тъй като все още няма доставка. Доставка е налице тогава, когато крайните клиенти получат стоката или услугата от тези заведения, магазини, спортни зали и т.н. Те се явяват като доставчици, които следва да издадат фактура и да начислят ДДС по доставката, а получатели на доставката са самите крайни потребители (физически или юридически лица). Данъчна основа при тази доставка е стойността на ваучера, която е изобразена върху него, без включения размер на ДДС. При ваучер на стойност 100 лв. данъчната основа е 83,33 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 83,33 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 16,67 лв.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник