Пример 162. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Бракуване на Стоки

На 20.06.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, купува 100 чифта обувки от Дружество 2 – на стойност 10 000 лв. и начислен ДДС в размер на 2 000 лв. Дружество 1 е ползвало данъчен кредит.

От 01.07.2018 г. обувките са бракувани поради наводнение, причинено по небрежност от един от служителите. За Дружество 1 възниква задължение да възстанови ползвания данъчен кредит от 2 000 лв. Корекцията се извършва с издаване на Протокол, с който Дружество 1 ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит.

Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден Протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 10 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 2 000 лв.

(§88 от Тематично Резюме) (чл.79, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4; чл.79в от ЗДДС / чл.66 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник