Пример 29. ВОП на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, купува телевизори – 500 броя, на единична цена от 800 лв. без ДДС, от германско дружество, също регистрирано за целите на ЗДДС в Германия. Стоките пътуват от Кьолн (Германия) до Плевен (България), като транспортът е организиран от външен доставчик за българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3 354 лв. без ДДС.

 За Българското дружество е налице ВОП на стоки, тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни държави членки на ЕС и стоката реално пътува от Германия към България. Германското дружество следва да издаде фактура (Invoice) и да начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура то следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (българското дружество), както и текст „reverse charge”. Като получател по доставката, за да си начисли дължимия данък, Българското дружество следва да издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този протокол е до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е станал изискуем. Самата фактура, получена от германското дружество, не следва да се включва в Дневник покупки.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 80 000 лв.

Купувачът отразява протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал протокола, като в колона 13 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 80 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.(§14 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*; чл.***, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник