Пример 41. Складиране на Стоки до Поискване – Връщане на Стоки

На 03.05.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 500 телевизора до Италия при режим на складиране до поискване. Телевизорите са на стойност 500 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Италия. На 10.05.2020 г. телевизорите пристигат в склада на Дружество 2. На 20.06.2020 г. договорът между двете дружества е прекратен и стоките са върнати обратно в България.

При доставка на стоки под режим на складиране до поискване има възможност да се оптимизират транспортните разходи при вътреобщностната търговия със стоки. Чрез този режим дружество от една страна от ЕС може да изпрати стоки до друго дружество, от друга страна от ЕС, като второто дружество ще складира и продава тези стоки в продължение на 12 месеца. За да е налице такъв тип доставка, трябва да са изпълнени следните условия:

  • Стоките да са изпратени от дружество, регистрирано по ДДС (Дружество 1) в една държава членка, от нейната територия до територията на друга държава членка, с цел да бъде извършена последваща доставка към друго дружество (Дружество 2), регистрирано по ДДС в държавата членка, в която стоките са пристигнали;
  • Дружеството, прехвърлящо стоките (Дружество 1), да не е установено и да няма постоянен обект на територията на страната, в която стоката пристига;
  • Дружеството, за което са предназначени стоките, да предостави ДДС номера си.

Във връзка с изпращането на телевизорите Дружество 1 ще има задължение да впише продадените телевизори в специален регистър. Това трябва да се направи към датата на започване на транспорта (03.05.2020 г.). През данъчния период, през който е започнал транспортът, Дружество 1 следва да отрази тази доставка, като в Дневник продажби попълва информацията от специалния регистър. През този период все още не се отчита ВОД на стоките. Освен в Дневника за месец май, Дружество 1 ще има задължение и да подаде VIES декларация. Понеже на 20.06.2020 договорът между двете дружества е прекратен и стоките са върнати обратно в България, за Дружество 1 възниква задължение да отрази тази информация в електронния регистър, който води за тези стоки. Тази информация се отразява и в Дневник продажби за юни. Самото връщане на стоките не следва да се третира като доставка на стоки, затова не може да е налице ВОД от страна на Дружество 1 на територията на Италия. Следователно за Дружество 1 не възниква задължение за регистрация по ДДС на специфично основание в Италия.

(§19 от Тематично Резюме) (чл.***; чл.***, ал.*, ал.*, ал.* от ЗДДС / чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник