Пример 104. Доставка на Финансови Услуги

Дружество 1 притежава 1 000 дяла от капитала на Дружество 2 – по номинал 50 лв. за брой, на обща стойност 50 000 лв. На 17.07.2019 г. Дружество 1 продава тези дялова на Дружество 3 за 50 000 лв.

Съгласно ЗДДС доставката на финансови услуги представлява освободена доставка. Продажбата на дялове, акции, ценни книжа или техни производни продукти също попада в определението за финансови услуги, регламентирано от закона. Следователно при продажбата на тези 1 000 дяла, Дружество 1 извършва освободена доставка и не следва да начислява ДДС. Също съгласно закона, Дружество 1 няма задължение да издава данъчен документ (фактура) за такъв тип доставка освен ако получателят не изисква изрично това. Основанието, което следва да бъде посочено във фактурата, е. „чл.46, ал.1, т.5 от ЗДДС във връзка с чл.86, ал.3“. Ако фактура не бъде издадена, то самата продажба трябва да бъде отчетена с Отчет за извършените продажби, който също трябва да се включи в Дневник продажби.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 24 посочва само данъчната основа от 50 000 лв. и не посочва ДДС.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник