Пример 78. Данъчно Събитие при Доставка с Непрекъснато Изпълнение, за Която е Договорено, че Плащането е Дължимо при Прекратяване на Договора, Който е за Срок от 4 Години

На 01.01.2018 г. Дружество 1, което е установено в България, сключва договор с Дружество 2, също установено в България. Съгласно договора Дружество 1 предоставя под наем на Дружество 2 свой търговски обект – магазин, за срок от 4 години. Общият размер на наема възлиза на 400 000 лв. без ДДС, които са дължими на датата на прекратяване на договора – т.е. чак след изтичане на четвъртата година.

При доставка с непрекъснато изпълнение за срок, по-дълъг от 1 година, данъчното събитие настъпва най-късно в края на всяка календарна година. В конкретния случай, съгласно подписания договор на 31.12.2018 г., за Дружество 1 ще настъпи данъчно събитие за услугата, свързана с отдаването под наем на недвижим имот. Счетоводителят на Дружество 1 трябва да определи какъв е размерът на данъчната основа към датата на настъпване на данъчното събитие (31.12.2018 г.). След като наемът за 4 години е в размер на 400 000 лв., това означава, че на годишна база дължимият наем е в размер на 100 000 лв. (400 000 лв. / 4 г.). Съответно, след като е определена данъчната основа (100 000 лв.), счетоводителят на Дружество 1 трябва да начисли 20 000 лв. ДДС (20% х 100 000 лв.).

Във фактурата счетоводителят на Дружество 1 следва да определи падеж за настъпване на плащането, който съответства на датата, на която ще бъде прекратен договорът. По този начин тази фактура няма да бъде просрочена, докато не изтече съответният срок за плащане.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 100 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 20 000 лв.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС / чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник