Пример 12. Извършване на Ремонт на Нает Актив

Дружество 1 сключва договор с Дружество 2 за наем на офис, намиращ се в централните части на гр. София. Офисът е нает за срок от 5 години, а наемът е 1 000 лв. без ДДС на месец. Една година след сключване на договора Дружество 1 решава да освежи офиса – стените да се пребоядисат и да се направят декоративни промени. Разходите за материали и за труд, които Дружество 1 прави, възлизат на 4 700 лв. без ДДС, като за извършването на ремонта е ползван подизпълнител – външна компания. В сключения договор между Дружество 1 и Дружество 2 няма клауза, с която да се задължава наемателят да извършва ремонт за собствена сметка.

В договора между двете дружества не се споменава, че наемателят (Дружество 1) следва да извърши ремонт, а дори и да го извърши – че той ще получи възнаграждение за това от наемодателя (Дружество 2). Това означава, че ремонтът, който е извършило Дружество 1, след изтичане на 5-годишния срок ще остане безвъзмездно в полза на Дружество 2. Съгласно ЗДДС това се третира като безвъзмездна доставка на услуга от Дружество 1 към Дружество 2, която обаче не е приравнена на възмездна. Поради тази причина Дружество 1 няма задължение да начислява данък и да издава данъчен документ при прекратяване на договора. Въпреки че Дружество 1 извършва безвъзмездна доставка, ЗДДС дава възможност при безвъзмездно извършване на услуга за ремонт на нает актив да се ползва пълен данъчен кредит. За счетоводни цели този ремонт ще се отчете като текущ разход.

От друга страна, ако наемателят беше извършил не ремонт, а подобрение на актива (т.е. строителни дейности, които щяха да доведат до повишаване на икономическите изгоди от ползването му), при прекратяване на договора той щеше да има задължение да извърши корекция на ползвания данъчен кредит.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 4 700 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 940 лв.

(§10 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник