Пример 109. Доставка на Нова Сграда

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, продава на Дружество 2 (също регистрирано по ЗДДС) офис, намиращ се в новопостроена сграда в гр. София. Пазарната цена на офиса е 1 200 000 лв. с ДДС.

Доставката на сгради, които отговарят на дефиницията „нови сгради“, се облага с 20% ДДС. Съгласно ЗДДС под дефиницията „нови сгради“ се разбира сгради, които са на етап груб строеж или при които не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията.

В конкретния случай Дружество 1 ще трябва да издаде фактура на Дружество 2, в която да посочи данъчна основа 1 000 000 лв. и да начисли 200 000 лв. ДДС.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 1 000 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 200 000 лв.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДС / чл.44 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник