Пример 71. Място на Изпълнение при Отдаване под Наем на Превозно Средство за период над 30 Дни

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, сключва договор за наем на лек автомобил за една година с Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Румъния. Автомобилът ще се ползва на територията на Румъния, за целите на дейността на Дружество 1. Съгласно сключения договор месечният наем е 700 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС отдаването на превозно средство под наем се третира като доставка на услуга, а не като доставка на стока – тъй като не е налице фактическо прехвърляне на собствеността на стоката. При определяне на мястото на изпълнение при отдаване под наем на превозно средство, следва да се обърне внимание на срока, за който то ще се ползва. Когато срокът е по-малко от 30 дни, ЗДДС определя мястото на изпълнение там, където фактически се предава превозното средство на получателя (това е т.нар. „краткосрочно предоставяне на ползване на превозно средство“). Когато обаче този срок е повече от 30 дни, за да се определи къде е мястото на изпълнение, трябва да се вземе предвид какъв е статусът на получателя. Когато получателят по доставката е данъчно незадължено лице и отдаването под наем е за срок, по-голям от 30 дни, то мястото на изпълнение е там, където е установен получателят. Когато получателят е данъчно задължено лице (каквото е Дружество 1), то мястото на изпълнение се определя по общия ред за доставка на услуга – а именно, че мястото на изпълнение е там, където е установен получателят по доставката. В конкретния случай мястото на изпълнение е на територията на България. Дружество 2 следва да издава фактура, без да начислява ДДС в нея, и като основание за това следва да запише: „reverse charge” (обратно начисляване). Като получател по доставката, за да си начисли дължимия данък, Дружество 1 следва да издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този протокол е до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е станал изискуем. Самата фактура, получена от румънското дружество, не следва да се включва в Дневник покупки.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 700 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 140 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал протокола, като в колона 14 посочва данъчната основа от 700 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 140 лв.

(§34 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник