Пример 145. Право на Данъчен Кредит при Безвъзмездни Доставки

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, извършва търговия на стоки.

През юни на 2019 г. Дружеството извършва следните безвъзмездни доставки (безвъзмездни са доставките на стоки и услуги, които са направени с ясната цел, че доставчикът им няма да получи насрещна престация, т.е. облага от тях).

  • Предоставено е работно облекло на служителите, закупено по фактура № 5/10.06.2019 г. на стойност 5 000 лв. и начислен ДДС в размер на 1 000 лв. – има право на данъчен кредит, тъй като това облекчение е предвидено в закона;
  • Предоставени са рекламни материали на клиенти, закупени по фактура № 10/18.06.2019 г. на стойност 1 000 лв. (40 бр. х 25 лв.) и начислен ДДС в размер на 200 лв. – има право на данъчен кредит, тъй като това облекчение е предвидено в закона и единичната бройка на материалите е под 30 лв.
  • Осигурен е транспорт на служителите до труднодостъпен обект, на който се извършват строително-монтажни работи, за услугата е издадена фактура № 20/15.06.2019 г. на стойност 200 лв. и начислен ДДС в размер на 40 лв. – има право на данъчен кредит, тъй като това облекчение е предвидено в закона.
  • Подарен е лаптоп на сина на управителя, закупен по фактура № 3/04.06.2019 г. на стойност 3 000 лв. и начислен ДДС в размер на 600 лв. – няма право на данъчен кредит, тъй като това е безвъзмездна доставка и този актив няма да се използва за извършването на облагаеми доставки.
  • Купена е холна гарнитура за къщата на управителя, по фактура № 25/26.06.2019 г. на стойност 9 000 лв. и начислен ДДС в размер на 1 800 лв. – няма право на данъчен кредит, тъй като това е безвъзмездна доставка и този актив няма да се използва за извършването на облагаеми доставки.

Купувачът отразява сделките, за които няма право на данъчен кредит, в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва общо данъчната основа и начисления ДДС.

Купувачът отразява сделките, за които има право на данъчен кредит, в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва  данъчната основа, а в колона 11 посочва ДДС.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§80 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДДС / чл.62; чл.63 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник