Пример 20. ВОД на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава телевизори – 500 броя, на единична цена за всеки – по 800 лв. без ДДС, на германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Стоките пътуват от Плевен (България) до Кьолн (Германия), като транспортът е организиран от външен доставчик и е за сметка на българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3 354 лв. без ДДС.

Налице е вътреобщностна доставка на стоки, извършена от българското дружество – тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки на ЕС и стоката реално пътува от България към Германия. Българското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура то следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (германското дружество), както и текст „reverse charge“. Вследствие на извършената доставка за българското дружество ще възникне задължение освен Дневник продажби и Справка-декларация – да подаде и VIES декларация, в която да посочи стойността на продадената стока към германското дружество. За да може да докаже осъществената доставка съгласно ППЗДДС, българското дружество следва да се снабди с фактура за транспорта, транспортен документ и писмено потвърждение от получателя по доставката, че стоките са пристигнали.

Дружеството отразява получената услуга в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 3 354 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 670,80 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 400 000 лв. и не посочва ДДС.

(§12 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.* от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник