Пример 139. Срок за Упражняване на Правото на Данъчен Кредит

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС и установено в България, извършва търговия на стоки.

През май 2019 г. Дружество 1 извършва следните покупки.

  • Закупува обувки от Дружество 2, което е регистрирано по ЗДДС в България – на обща стойност 10 000 лв. без ДДС;
  • Получава консултантска услуга от Дружество 4, което е регистрирано по ЗДДС в България – на обща стойност 10 000 лв. без ДДС;
  • Закупува товарен автомобил от Дружество 5, което е регистрирано по ЗДДС в България – на обща стойност 30 000 лв. без ДДС.

За доставката на обувките Дружество 2 издава фактура на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 10 000 лв. и начислен ДДС – в размер на 2 000 лв. (20% ставка по ДДС).

За доставката на консултантската услуга Дружество 4 издава фактура на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 10 000 лв. и начислен ДДС – в размер на 2 000 лв. (20% ставка по ДДС).

За доставката на товарния автомобил Дружество 5 издава фактура на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 30 000 лв. и начислен ДДС – в размер 6 000 лв. (20% ставка по ДДС).

През май 2019 г. Дружество 1 продава обувките на Дружество 3, което е регистрирано по ЗДДС в България, като стойността на сделката е 20 000 лв. без ДДС. За доставката Дружество 1 издава фактура на Дружество 3, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 20 000 лв. и начислен ДДС – в размер 4 000 лв. (20% ставка по ДДС).

През разглеждания период Дружество 1 няма други покупки и продажби.

Счетоводителят на Дружество 1 подава Справка-декларация по ДДС, придружена с Дневник продажби, в който е отразена фактурата, издадена към Дружество 3, както и Дневник покупки, в който са отразени фактурите за покупки от Дружество 2 и от Дружество 4. Резултатът за периода е ДДС за внасяне в размер на 0 лв., тъй като Дружество 1 е начислило ДДС в размер на 4 000 лв. и ползва данъчен кредит в размер на 4 000 лв. (0 = 4 000 - 4 000). Счетоводителят на Дружество 1 решава да не упражни правото на данъчен кредит по фактурата, издадена от Дружество 5 през месец май, а да се възползва от възможността да упражни това право в някой от следващите 12 данъчни периода.

(§75 от Тематично Резюме) (чл.71; чл.72 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник