Пример 2. Доставка на Стока по Договор за Лизинг

През април 2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува багер на финансов лизинг от Дружество 2, също регистрирано по ДДС. Автомобилът е придобит от Дружество 2 на цена от 20 000 лв. Сборът на уговорените погасителни вноски, съгласно погасителния план, възлиза на 20 500 лв. – като в тази цена не е включен размерът на лихвите по лизинга. В договора за лизинг има и опция за прехвърляне на собствеността върху автомобила. На 01.05.2018 г. автомобилът е предоставен на лизингополучателя – Дружество 1.

ЗДДС третира като доставка на стока фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в случай че е предвидено прехвърляне на право на собственост върху стоката. Законът въвежда и клауза, която гласи, че дори и само да има опция за прехвърляне на собствеността на стоката, ако сборът на месечни вноски по договора, без лихвите, се доближава до пазарната цена на стоката, това също се третира като доставка на стока. В този случай Дружество 2 ще трябва да начисли ДДС върху цялата сума по лизинговия договор още при предаването на транспортното средство. Датата на данъчното събитие е 01.05.2019 г., когато фактически е предоставена стоката. В срок до 5 дни от датата на данъчното събитие Дружество 2 ще трябва да начисли данък в размер на 4 100 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 20 500 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 4 100 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 20 500 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 4 100 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§7 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник