Пример 69. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Транспорт на Стоки, Когато Получател на Услугата е Данъчно Задължено Лице (Юридическо Лице) от ЕС

На 15.10.2019 г. Дружество 1, което е установено в България, получава заявка от Дружество 2, което е установено на територията на Румъния и е регистрирано за ДДС цели там. Заявката е за транспортиране на зеленчуци от България до Румъния. 

Мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с транспортирането на стоки, по която получател е данъчно задължено лице (юридическо лице, което извършва независима икономическа дейност) е там, където получателят е установил своята независима икономическа дейност – в случая Румъния. Стойността на транспортната услуга е 500 лв. без ДДС, съответно Дружество 1 от България трябва да издаде фактура за 500 лв., в която да посочи, че е приложимо обратно начисляване от страна на получателя. Освен Справка-декларацията по ДДС, Дружество 1 трябва да подаде и VIES декларация.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 22 посочва данъчната основа от 500 лв. и не начислява ДДС.

(§33 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник