Пример 182. Документиране на Доставка при Развалянето на Договор за Финансов Лизинг

На 30.09.2017 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за финансов лизинг с Дружество 2 – лизингодател. Стойността на договора е 20 000 лв. без ДДС. Срокът на договора е за 4 години. След изтичане на втората година от договора, той е разтрогнат.

На 30.09.2019 г. Договорът за лизинг е прекратен и Дружество 2 издава кредитно известие на Дружество 1 – на стойност 10 000 и начислен ДДС в размер на 2 000 лв. Данъчната основа на кредитното известие е равна на размера на остатъка от лизинговите вноски, които Дружество 1 няма да извърши, предвид разтрогването на договора.

Лизингодателят отразява кредитното известие по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издадено, като в колона 11 посочва данъчната основа от „-“ 10 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от „-“ 2 000 лв.

Лизингополучателят отразява кредитното известие по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадено, като в колона 10 посочва данъчната основа от „-“ 10 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от „-“ 2 000 лв.

(§103 от Тематично Резюме) (чл.115, ал.6 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник