Пример 126. Облагане с ДДС при Вътреобщностно Придобиване на Ново Превозно Средство

Българско физическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС в България, на 20.10.2019 г. закупува нов автомобил на стойност 100 000 лв. без ДДС, произведен в Германия.

Физическото лице придобива собствеността върху автомобила на датата на закупуване – 20.10.2019 г. Лицето е длъжно да декларира придобиването в 14-дневен срок от началото на следващия месец. На 13.11.2019 г. физическото лице отива в офис „Илинден“ на ТД на НАП София – тъй като постоянният му адрес е в жк „Илинден“ в гр. София. В офиса на НАП лицето подава декларация (Приложение № 19 от ППЗДДС), с която декларира осъщественото вътреобщностно придобиване на ново превозно средство, определя данъчна основа в размер на 100 000 лв. и дължим ДДС в размер на 20 000 лв. Лицето внася дължимия ДДС по банков път.

(§58 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗДДС / чл.101; чл.102; чл.103; чл.104 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник