Пример 51. Място на Изпълнение при Доставка на Стоки, Които не се Изпращат или Превозват

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува 200 броя столове, на единична цена 50 лв. с ДДС, от Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Столовете се намират на територията на Гърция в момента на прехвърляне на собствеността. От там Дружество 1 ги продава на крайни клиенти – физически лица в Гърция.

В конкретния случай мястото на изпълнение на тази доставка е на територията на Гърция, тъй като столовете (които са обект на доставката) не се изпращат до територията на България и не напускат границите на Гърция. Изхождайки от това следва, че тази доставка не представлява ВОП по смисъла на ЗДДС, въпреки че и двете страни по доставката са регистрирани в две различни страни членки на ЕС. Това означава, че Дружество 1 няма да издава Протокол за самоначисление на данъка. Когато стоките не се изпращат или транспортират, мястото на изпълнение е там, където се намират в момента на прехвърляне на тяхната собственост. Дружество 1 няма задължение да отразява получената фактура от Дружество 2 в Дневник покупки, тъй като тя не представлява данъчен документ съгласно закона (но не би било грешка, ако го направи).

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва данъчната основа и начисления ДДС в размер на 10 000 лв. (т.е. цялата сума).

(§28 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник