Пример 163. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Получена Услуга по Строително-монтажни Работи и Извършване на Последваща Безвъзмездна Доставка

На 20.06.2017 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, възлага извършването на строително-монтажни работи на Дружество 2, във връзка с изграждането на жилищна сграда.

На 01.07.2019 г. е издаден акт 16 и Дружество 2 предоставя готовата сграда на Дружество 1. За извършената услуга Дружество 2 издава фактура на стойност 200 000 лв. и начислен ДДС в размер на 40 000 лв. Дружество 1 упражнява правото си на пълен данъчен кредит.

На 01.10.2019 г. Дружество 1 прехвърля безвъзмездно собствеността на сградата на физическо лице. Така за Дружество 1 възниква задължение да възстанови ползвания данъчен кредит в пълен размер (40 000 лв.). Корекцията се извършва с издаване на Протокол, с който Дружество 1 ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит.

Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден Протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 200 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 40 000 лв.

(§88 от Тематично Резюме) (чл.79, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4; чл.79в от ЗДДС / чл.66 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник