Пример 9. Доставка на Услуга, Предоставена от Физическо Лице

През април 2019 г. физическо лице, регистрирано по ЗДДС в България, сключва договор с Дружество, също регистрирано по ЗДДС, за извършване на ремонт на офис на Дружеството. Ремонтът включва пребоядисване на помещението и смяна на ел. инсталация. Цената на договора е 1 500 лв. без ДДС. На 17.06.2019 г. ремонтът е завършен и двете страни подписват приемно-предавателен протокол.

Съгласно ЗДДС всеки физически или интелектуален труд представлява доставка на услуга. Тъй като тези ремонтни дейности не попадат в обхвата на освободените доставки, то тази доставка следва да се разглежда като облагаема. Това означава, че физическото лице следва да издаде фактура и да начисли данък за извършената услуга. То следва да направи това в срок до 5 дни от настъпване на датата на данъчното събитие (17.06.2019 г.).

За закупените материали физическото лице ще има право на данъчен кредит, тъй като извършва облагаеми доставки. За да упражни това право, лицето следва да включи получените фактури в Дневник покупки през текущия или в един от следващите 12 месеца.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 1 500 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 300 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 1 500 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 300 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§9 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник