Пример 189. Документиране на Лихви и Неустойки

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, има сключен договор с Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС.

Съгласно сключения договор, Дружество 1 възлага на Дружество 2 да му достави оборудване. Дружество 2 не доставя оборудването в срока по договора, за което дължи обезщетение на Дружество 1 – в размер на 5 000 лв. В случая, по отношение това обезщетение, не е налице доставка, поради което Дружество 1 и Дружество 2 не са длъжни да си разменят фактура или протокол. Документирането на тази стопанска операция може да стане и чрез двустранно споразумение. То служи за фиксиране на размера на неустойката, а самото плащане може да се документира с разписка или банково бордеро.

(§116 от Тематично Резюме) (чл.84 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник