Пример 6. Доставка на Стоки Между Юридическо Лице и Негов Клон в Различни Държави от ЕС

Дружество, установено в Италия и регистрирано за целите на ДДС там, извършва доставка на метални изделия към свой клон, който е установен на територията на България. Клонът също е регистриран по ЗДДС. Стойността на доставката е 25 000 лв. Транспортът на стоките от Италия до България е за сметка на Дружеството майка.

Съгласно ППЗДДС доставката на стоки от лице, установено в страна членка на ЕС, до негов клон, установен в България, представлява облагаема доставка. Понеже и Дружеството, и клонът в България са регистрирани за целите на ДДС, тази доставка се третира като вътреобщностна. За българския клон е налице вътреобщностно придобиване на стоки, а за италианското дружество – ВОД. Стоката реално пътува от Италия към България. Италианското дружество следва да издаде фактура (Invoice) и да начисли 0% данъчна ставка, а в самата фактура – да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (българския клон), както и текст „reverse charge” (обратно начисляване). Като получател по доставката, за да си начисли дължимия данък, клонът в България трябва да издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този протокол е до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е станал изискуем. Самата фактура, издадена от италианското дружество, не следва да се включва в Дневник покупки.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 25 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 5 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Протокола, като в колона 13 посочва данъчната основа от 25 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 5 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§7 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.*; чл.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник