Пример 65. Място на Изпълнение при Доставка на Ресторантьорски и Кетъринг Услуги

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, е наето като подизпълнител от Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Белгия. Съгласно договора между двете дружества Дружество 1 следва да организира кетъринг на бизнес събитие, организирано от Дружество 2. Събитието ще се състои в София. Договорната цена за предоставянето на тази услуга е 7 500 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС тази доставка представлява доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги. Въпреки че получателят по нея (Дружество 2) е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка (Белгия), тук не могат да се приложат общите правила за определяне на мястото на изпълнение, а именно мястото да е там, където е установен получателят по доставката. Законът предвижда изключение от това общо правило и то е когато предоставената услуга е свързана с кетъринг или подобни ресторантьорски услуги. При тази ситуация ЗДДС определя, че мястото на изпълнение е там, където физически се предоставя услугата (София). Поради тази причина Дружество 1 следва да издаде фактура и да начисли 20% ДДС в нея. Дружество 1 няма задължение да издава VIES декларация, тъй като мястото на изпълнение е в България и Дружество 2 няма да има право да ползва данъчния кредит за получената доставката. Поради тази причина Дружество 2 няма задължение да издава Протокол за самоначисление.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 7 500 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 1 500 лв.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник