Пример 46. Доставка на Стоки при Публична Продан

Частен съдебен изпълнител провежда търг за публична продан на движима вещ на Дружество – длъжник, което е регистрирано по ЗДДС. Цената на движимата вещ за продан е 12 000 лв.

Съгласно ЗДДС, когато Дружеството – длъжник е регистрирано по закона и доставката на стоката е облагаема, то съдебният изпълнител, в срок до 5 дни от получаването на пълната цена по продажбата, трябва да направи следното:

1) Да издаде документ за продажбата в три екземпляра – за публичния/съдебния изпълнител, за собственика на вещта и за купувача;

2) Да преведе дължимия данък по продажбата в съответната териториална дирекция на НАП, която се явява компетентна за съдебния изпълнител;

3) Да предостави издадения документ на купувача и собственика на вещта – в срок до 3 дни от издаването му;

4) Да уведоми компетентната ТД на НАП, в която собственикът на вещта е регистриран по този закон, за издадения документ. Важно е да се отбележи, че в продажната цена на вещта е включен и размерът на данъка.

(§25 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник