Пример 184. Издаване на Фискална Касова Бележка

Дружество, нерегистрирано по ЗДДС, предоставя частни уроци на физически лица. На 17.08.2019 г. Дружеството извършва обучение на Петър Ангелов по математика. Стойността на предоставената услуга е 120 лв. Клиентът плаща за получената услуга в брой. Към този момент Дружеството е извършило облагаеми доставки на стойност 34 000 лв.

Съгласно ЗДДС предоставянето на частни уроци представлява облагаема доставка. Тъй като Дружеството не е достигнало прага за задължителна регистрация по ЗДДС (50 000 лв.), то няма задължение да начислява ДДС за извършваните от него доставки. Извършената продажба на 17.08.2019 г. Дружеството следва да отчете чрез издаване на Отчет за извършени продажби – тъй като получателят по доставката е физическо лице и законът позволява да не се издава фактура за тази доставка. За получената сума в брой, Дружеството следва да издаде фискална касова бележка. Съгласно закона – за всички продажби, за които се плаща в брой, следва да се издават касови бележки, без значение дали за тях има издадена фактура. В края на месеца всички продажби се отчитат с Отчет за извършени продажби. В случай че Петър Ангелов изрично поиска да му бъде издадена фактура, то Дружеството ще посочи данъчна основа 120 лв. и няма да начисли ДДС в нея. Основанието, което трябва да посочи за неначисляването на ДДС, е. „чл.113, ал.9 от ЗДДС“. Понеже Дружеството не е регистрирано по ЗДДС, то няма задължение да посочва отчета за извършени продажби или фактурите – в Дневник за продажбите.  

(§109 от Тематично Резюме) (чл.118, ал.1 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник