Пример 58. Място на Изпълнение при Доставка на Дистанционни Продажби

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава чрез електронен магазин електроуреди. Основните клиенти на Дружеството са физически лица от Холандия. През 2018 г. общата стойност на продажбите в Холандия достига 230 000 лв. През май 2019 г. Дружеството продава 10 броя микровълнови фурни на обща стойност 12 000 лв. без ДДС. Самите стоки ще пътуват от Пловдив (България), където се намира складът на Дружеството, до различни градове в Холандия.

Съгласно ЗДДС, за да е налице дистанционна продажба на стоки, трябва да са изпълнени няколко условия едновременно:

  • Доставчикът на стоките да е регистриран за целите на ДДС в държава, различна от тази, където ще приключва транспортът;
  • Получател по доставката да е данъчно незадължено лице (т.е. да не начислява данък при покупката на стоки);
  • Стоките да се транспортират от или за сметка на доставчика от държава членка, различна от държавата, в която ще приключи транспортът.

Възможно е да не е налице дистанционна продажба на стоки, въпреки че тези три условия са изпълнени – и това е в случаите, когато стоките, които са обект на доставката, представляват нови превозни средства, или подлежат на монтиране или инсталиране, или са произведения на изкуството, предмети за колекции и др. В конкретния пример е налице дистанционна продажба. Данъкът винаги се начислява от доставчика по доставката – по данъчна ставка на страната, където е мястото на изпълнение на самата доставка. Съгласно ЗДДС – в случай че през текущата или през предходната година доставчикът е извършил доставки на обща стойност, която е надвишила прага за регистрация за дистанционни продажби в тази друга държава членка (Холандия), то мястото на изпълнение е там. За Холандия този праг е левовата равностойност на 100 000 евро, като още през 2018 г. Дружеството го е надхвърлило. За Дружеството е възникнало задължение да се регистрира за целите на ДДС в Холандия. То трябва да издава фактури и да начислява ДДС съобразно холандското законодателство. Документирането на тези доставки ще става вече на базата на действащите закони в Холандия. Тези фактури, които издава, следва да бъдат отразени и в Дневника за продажби в България, както и в Справка-декларацията.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 23 посочва само данъчната основа от 12 000 лв. и не начислява ДДС.

(§31 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник