Пример 50. Доставка на Услуга по Издаване на Ваучери

Дружество издава многоцелеви ваучери, като сключва договори с различни търговски обекти, които се съгласяват да приемат ваучерите като платежен инструмент. Дружеството продава на различни лица ваучерите, с които те могат да плащат в тези търговски обекти. След като клиентът заплати на оператора номиналната стойност на ваучерите, както и комисиона за тяхното издаване, операторът издава и предоставя на клиента самите ваучери.

Съгласно ЗДДС, когато Дружеството, което е издател на ваучерите, ги продава на крайни клиенти, тогава е налице доставка за услуга към търговските обекти. Това е облагаема доставка, за която Дружеството следва да начисли ДДС и да издаде фактура в срок до 5 дни от датата на данъчното събитие. Дружеството получава комисиона от използването на всеки ваучер в търговски обект. Издателят на ваучерите си удържа 5% комисиона при осребряването, а за неизползваните ваучери в определения срок – ги признава на 100% финансов приход.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа, а в колона 12 посочва ДДС.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.****, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник