Пример 21. ВОД на Ново Превозно Средство

На 17.08.2019 г. Дружество, регистрирано за целите на ДДС в България, продава нов лек автомобил на румънски гражданин – за сумата от 75 000 лв. На тази дата е прехвърлена собствеността на автомобила. Първата регистрация на автомобила е на 20.06.2019 г., а километрите, изминати с него, са не повече от 6 000. Румънският гражданин не е регистриран по ЗДДС.

Съгласно ЗДДС, за да се третира едно превозно средство като ново, то трябва да има обем на двигателя над 48 куб. см. или да има мощност над 7,2 киловата. Наред с това, задължително е и да не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата регистрация на превозното средство или да не са изминати повече от 6 000 км. Прилагането на тези две условия не трябва да бъде кумулативно – т.е. достатъчно е само едно от тях да бъде изпълнено. В конкретния случай от датата на първоначална регистрация (20.06.2019 г.) до датата на продажбата (17.08.2019 г.) не са изминали повече от 6 месеца, което означава, че автомобилът ще се третира като нов съгласно ЗДДС. Тъй като получател по тази доставка е лице, установено на територията на друга страна членка на ЕС, тя следва да се третира като ВОД на ново превозно средство. Понеже получателят е данъчно незадължено лице (физическо лице), което не е регистрирано за целите на ДДС в Румъния, доставчикът няма задължение да издава фактура, нито да посочва тази доставка във VIES декларация. Когато получател по доставката е нерегистрирано лице за целите на ДДС в друга държава членка, доставчикът следва да посочи тази доставка, заедно с всички други идентични доставки, в Регистър за вътреобщностни доставки на нови превозни средства – до 14-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие (14.10.2019 г.).

Българското дружество (продавачът) няма да има задължение да начисли ДДС върху продажбата, но физическото лице от Румъния ще има задължение да декларира тази покупка и да внесе дължимия ДДС в Румъния.

(§12  от Тематично Резюме) (чл.*, ал.* от ЗДДС / чл.***, ал.** и ал.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник