Пример 124. Облагане на Доставки – Вторични Суровини, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, е търговец на едро. Дружество 1 продава найлон за вторични суровини, който остава след разопаковане на стоките. На 10.11.2019 г. Дружество 1 продава на Дружество 2 (регистрирано по ЗДДС в България) 100 кг найлон, по 0,60 лв. без ДДС на кг.

Дружество 1 предоставя найлона на Дружество 2, във връзка с което трябва да издаде фактура за продажбата, в която не се начислява ДДС. Във фактурата се посочва основание за неначисляване на ДДС. „чл.163а от ЗДДС доставка на отпадъци; данъкът се дължи от получателя“. Тази фактура се отразява в Дневник продажби – в колона 8а, с код 01 (Доставка по чл.163а от ЗДДС. Доставка по част I на Приложение 2 от ЗДДС). Това е така с оглед уредбата, заложена в Директива 2013/43/ЕС на Съвета, с която се изменя Директива 2006/112/ЕО.

Дружество 2 е длъжно да си самоначисли ДДС, чрез издаването на Протокол по реда на чл.117 от ЗДДС.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 60 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 12 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 11 посочва данъчната основа от 60 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 12 лв.

(§56 от Тематично Резюме) (чл.****; чл.****; чл.****; чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник