Пример 14. Доставка на Услуга Между Юридическо Лице, Установено в Страна Членка, и Негов Клон в България

Дружество, което е установено и регистрирано за целите на ДДС в Румъния, притежава клон на чуждестранен търговец в България. Клонът е регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Клонът ще извършва, от името на дружеството, услуги по разработване на софтуер и техническа поддръжка – предоставяне на информация чрез телефонен център, който е разположен на територията на България. Клонът няма сключени договори с клиенти и няма да извършва други услуги на територията на страната. Той има само нает офис и персонал за извършване на дейността.

Клонът на чуждестранен търговец сам по себе си не представлява нов правен субект, а по-скоро обособена в организационно отношение негова част. Услугите, които ще предоставя клонът на Дружеството, към което принадлежи, не следва да се третират като доставка на услуга, а като вътрешен оборот. За предоставените услуги клонът не следва да издава данъчни документи, тъй като, съгласно ЗДДС, такива се издават само при наличие на доставка. За получените доставки (наем на офис, режийни разходи и др.) клонът няма да има право на данъчен кредит, тъй като той не извършва облагаеми доставки на територията на България.

Ако клонът е регистриран по ЗДДС в България, той ще подава нулев Дневник продажби, а в Дневник покупки ще отразява получените доставки в колона 9, без право на данъчен кредит.

(§10 от Тематично Резюме) (чл.* от ЗДДС / чл.*, ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник