Пример 178. Доставка на Стоки, при Която Може да не се Издава Фактура

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, доставя храна на борда на пътнически самолети по полети София (България) – Амстердам (Холандия) и обратно. Стоките са документирани с необходимите документи, доказващи, че техен доставчик е именно българското дружество. Те се продават на физически лица, които са пътници на борда на самолета. До момента на продажбата, стоките са собственост на Дружеството.

Съгласно ЗДДС такъв тип доставка представлява облагаема доставка. Въпреки че доставчикът е регистриран по ЗДДС, а получателите по доставката могат да бъдат данъчно задължени или данъчно незадължени лица, тази доставка не следва да се разглежда като дистанционна продажба или като вътреобщностна доставка. Това представлява едно от изключенията за ВОД, посочени в закона. Мястото на изпълнение по тази доставка е на територията на България, тъй като полетът на самолета започва от България и завършва на територията на страна членка на ЕС, без да спира на територията на страна извън ЕС. Изхождайки от това, българското дружество следва да облага всички извършени доставки на борда на самолета с 0% данъчна ставка – тъй като съгласно ЗДДС това са доставки, свързани с международен транспорт на пътници, и те са облагаеми с нулева ставка. За извършените продажби Дружеството не е задължено да издава фактура, тъй като клиенти по тези доставки са данъчно незадължени лица (физически лица). То следва да отчете тази продажба чрез издаване на касови бележки и да ги отрази в Дневник продажби през данъчния период, за който се отнасят – чрез Отчет за извършени продажби. В случай че получатели по тези доставки са юридически лица, то Дружеството има задължение да издаде данъчен документ (фактура). За закупените стоки Дружеството има право да ползва данъчен кредит.  

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 19 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

(§96 от Тематично Резюме) (чл.113, ал.3, т.1 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник