Пример 185. Изготвяне на Отчет за Извършени Продажби

Дружество, което предоставя частни уроци на физически лица, не е регистрирано по ЗДДС. През август 2019 г. Дружеството е предоставило частни уроци на своите клиенти за сумата от 13 000 лв. За всички тези доставки дружеството не е издавало фактури и всички плащания, които дружеството е получило са в брой.  

Съгласно ЗДДС предоставянето на частни уроци представлява облагаема доставка. Тъй като Дружеството не е достигнало прага за задължителна регистрация по ЗДДС (50 000 лв.), то няма задължение да начислява ДДС за извършваните от него доставки. Извършените продажби през м. август Дружеството следва да отчете чрез издаване на отчет за извършени продажби, тъй като всички получатели по доставката са физически лица и законът позволява да не се издават фактури за тези доставки. Този отчет следва да се състави най-късно в последния ден на данъчния период – 31.08.2019. В него се посочва общата сума на данъчните основи – 13 000. Трябва да се обърне внимание, че ако има продажба в брой, за която е издадена фактура, то със сумата по тази фактура трябва да се намали сумата на отчета за извършени продажби. В случай че лицето е регистрирано по ЗДДС, следва да се посочи и общата сума на данъка по облагаеми доставки. Когато дружеството не е регистрирано по ЗДДС, то няма задължение да посочва Отчета за извършени продажби в Дневник за продажбите. В противен случай – то следва да го посочи в този дневник.  

(§110 от Тематично Резюме) (чл.119 от ЗДДС / чл.112 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник