Пример 44. Съпътстваща Доставка на Основна Доставка

Дружество 1, което е регистрирано по ЗДДС, предоставя услугата „осигуряване на колокационна инфраструктура“ в центрове за данни. Инфраструктурата осигурява на клиентите съхранение на техни сървъри в специализирани помещения. Сървърите се съхраняват в обект, намиращ се в гр. София. Като част от услугата Дружество 1 предоставя на клиентите също така и: ел. енергия, охлаждане и физическа охрана на сървърите. Клиентите на Дружество 1 са само и единствено дружества, които са регистрирани за целите на ДДС в други страни членски на ЕС. В договорите с клиенти се уговаря, че цената за всички тези услуги е обща – и за основните, и за съпътстващите.

ЗДДС регламентира, че когато основна доставка се съпътства от други доставки и плащането е определено като общо, се приема, че е налице една-единствена доставка. Задължително основание е лицата, които са доставчици и получатели по тези доставки, да са едни и същи. За да може да се третира една доставка като съпътстваща на друга, е необходимо тя да не бъде самоцел за доставчика, а начин, по който да се предоставя по-добре основната доставка. Тоест за да може да предоставя по-качествена и добра услуга, Дружество 1 осигурява и ел. енергия, допълнителни генератори за ток (в случай че електрозахранването се прекъсне), както и физическа охрана на сървърите. Тези допълнителни доставки съпътстват основната доставка, а именно – осигуряване на колокационна инфраструктура. Поради тази причина данъчното третиране на съпътстващите доставки трябва да следва данъчното третиране на основната доставка. В случая при доставка на услуги към дружества от ЕС Дружество 1 ще следва да начислява 20% ДДС, тъй като доставката е свързана с недвижим имот, който се намира в България. Мястото на изпълнение при доставката на тази услуга е на територията на страната. Такова е третирането и на съпътстващите доставки.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа, а в колона 12 посочва ДДС.

(§22 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник