Пример 32. Покупка на Стоки в ЕС, Които се Монтират за Сметка на Доставчика

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, купува 1 000 бр. елементи за трибуни от Дружество 2, което също е регистрирано за целите на ДДС в Холандия. Стойността на сделката е 300 000 лв. Поради сложността и спецификата на крепежните елементи те ще се монтират от служители на Дружество 2, без да се използва каквато и да било техника и оборудване. Стоките пътуват от Амстердам (Холандия) до Варна (България).

Въпреки че стоките се транспортират от една държава членка до друга, и че както доставчикът, така и получателят по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки, този тип доставка представлява едно от изключенията за ВОП на стоки в ЗДДС. Става дума за придобиването на стоки, които се транспортират от една страна членка до друга страна членка, когато тези стоки се монтират или инсталират за сметка на доставчика. Мястото на изпълнение при тази доставка е мястото, където се монтират стоките – България. От това следва, че Дружество 2 трябва да издаде фактура, без да начислява данък в нея. Съгласно ЗДДС получателят по доставката има задължение да начисли данъка, като издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаването му е до 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

Дружеството, под българския ДДС номер, отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 300 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 60 000 лв.

Дружеството, под българския ДДС номер, отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издало Протокола, като в колона 13 посочва данъчната основа от 300 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 60 000 лв.

Забележка: Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§15 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник