Пример 176. Начин и Срок за Документиране на Продажби за Целите на ЗДДС

На 17.05.2019 Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, предоставя HR услуги на Дружество 2, също регистрирано за целите на ДДС, но в Италия. Офисът, откъдето Дружество 1 осъществява дейността си, се намира в София. Съгласно договора, сключен между тях, услугата е абонаментна и месечната такса е в размер на 10 000 лв. без ДДС.  

Доставката на HR услуги не попада в изключенията на освободени доставки, което означава, че при тази доставка ще трябва да се начисли ДДС. При тази доставка както доставчикът, така и получателят са данъчно задължени лица и съгласно ЗДДС – мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където е установено това лице. В конкретния случай това е на територията на Италия. Това означава, че Дружество 1 има задължение, в срок до 22.05.2019 г. (до 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие), да издаде фактура – но няма да начислява ДДС в нея. Основанието, което трябва да се запише във фактурата за неначисляване на ДДС, е следното. „обратно начисляване – чл.86, ал.3 във вр. с 21, ал.2 от ЗДДС“.  Заедно с Дневник продажби и Справка-декларация, Дружество 1 следва да подаде и VIES декларация, в която да посочи, че е извършило доставка към дружество, регистрирано за целите на ДДС в страна членка на ЕС.  

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 10 000 лв. и няма да посочва данък.

(§95 от Тематично Резюме) (чл.113, ал.1 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник