Пример 115. ДДС при Временен Внос

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, извършва временен внос на машина, която ще бъде върната в Турция след извършването на ремонт.

Под понятието „временен внос“ се разбира пълно или частично освобождаване от митни сборове на стоки, внесени от страни извън ЕС. Тези стоки са предназначени да бъдат реекспортирани, като не следва да бъдат изменяни, освен обичайното им износване.

Поради обстоятелството, че машината е внесена под режим временен внос, митническите органи от Агенция Митници няма да начислят ДДС.(§51 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДС / чл.51; чл.51а от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник