Пример 164. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Промяна на Вида на Доставката от Облагаема на Освободена

На 20.06.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува апартамент – на стойност 200 000 лв. и начислен ДДС в размер на 40 000 лв. При покупката Дружество 1 ползва пълен данъчен кредит. На 01.07.2018 г. Дружество 1 сключва договор за наем с Дружество 2 и започва да отдава апартамента под наем.

На 01.07.2019 г. Дружество 2 спира да ползва наетия апартамент. На 01.08.2019 г. Дружество 1 започва да отдава апартамента на физическо лице, което го ползва за жилищни нужди, но тази доставка е освободена (защото има изключение в закона, според което когато се отдава под наем имот на физическо лице, което ще го ползва за жилищни нужди, доставката може да не бъде облагаема). Дружество 1 спира да начислява ДДС. За него възниква задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит, тъй като от облагаеми – вече извършва освободени доставки. Корекцията се извършва по следната формула.

ДД = НДДС х 1/20 х БГ

38 000 = 40 000 х 0,05 х 19

Където.

ДД е дължимият данък;

НДДС е начисленият ДДС;

БГ е брой години.

В тази формула броят на годините, за които следва да се извърши корекция, е 19 – тъй като формулата включва и годината, в която е настъпило обстоятелството за смяна на вида на доставката. Корекцията се извършва с издаване на Протокол, с който Дружество 1 ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит. Дружество 1 трябва да върне 38 000 лв. ДДС.

Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден Протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 190 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 38 000 лв.

(§88 от Тематично Резюме) (чл.79, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4; чл.79в от ЗДДС / чл.66 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник