Пример 30. ВОП на Ново Превозно Средство

На 17.08.2019 г. български гражданин, нерегистриран по ЗДДС в България, закупува нов лек автомобил от германски гражданин, който също не е регистриран за целите на ДДС в Германия – за сумата от 120 000 лв. Първата регистрация на автомобила е на 20.06.2019 г., а километрите, изминати с него, са не повече от 6 000.

Третирането на превозните средства (автомобили) съгласно ЗДДС се дели на две основни групи: нови или употребявани. Съгласно закона, за да се третира едно превозно средство като ново, то трябва да има обем на двигателя над 48 куб. см. или да има мощност над 7,2 киловата. Наред с това, задължително е и да не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата регистрация на превозното средство или да не са изминати повече от 6 000 км с него. Прилагането на тези две условия не трябва да бъде кумулативно – т.е. достатъчно е само едно от тях да бъде изпълнено. В конкретния случай от датата на първоначална регистрация (20.06.2019 г.) до датата на продажбата (17.08.2019 г.) не са изминали повече от 6 месеца, което означава, че автомобилът се третира като нов съгласно ЗДДС. Тъй като доставчик по тази доставка е лице, установено на територията на друга страна членка на ЕС, тя следва да се третира като ВОП на ново превозно средство. Без значение дали продавачът е регистриран за целите на ДДС, или не е, за получателя по доставката възниква задължение да декларира това придобиване. Това става чрез декларация за ВОД или ВОП на ново превозно средство от нерегистрирани за целите на ДДС лица. Срокът за подаването ѝ е до 14-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е станал изискуем – т.е. до 14.09.2019 г.

(§14 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*; чл.***, ал.* от ЗДДС)

        

Виж в контекста на целия сборник