Пример 61. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга на Данъчно Незадължено Лице, Установено Извън ЕС

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, предоставя рекламни услуги на Дружество 2, установено на територията на Австралия. Дружество 2 не разполага с идентификационен номер по ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция – съгласно ЗДДС това означава, че то е данъчно незадължено. Стойността на извършената услуга е в размер на 70 000 лв.

ЗДДС регламентира, че когато получател по една доставка е данъчно незадължено лице и то е установено извън територията на ЕС, то мястото на изпълнение е мястото, където се е установил получателят (в конкретния случай – в Австралия). Тази хипотеза се прилага за конкретен обхват от услуги, сред които са и рекламните. Понеже мястото на изпълнение е на територията на Австралия, Дружество 1 следва да издаде фактура за предоставената услуга, без да начислява ДДС в нея. За закупените стоки или услуги във връзка с предоставянето на услугата Дружество 1 ще има право на данъчен кредит.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 23 посочва данъчната основа от 70 000 лв. и не начислява ДДС.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, буква „б“ от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник