Пример 81. Изискуемост на Данъка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава телевизори (500 броя, с единична цена 800 лв. без ДДС) на германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Условията на доставката са EXW – това означава, че собствеността на стоката се прехвърля още при натоварването на стоките (на 18.05.2019 г.). Фактурата е издадена с дата 25.05.2019 г. Стоките пътуват от Плевен (България) до Кьолн (Германия), като транспортът е организиран от външен доставчик и е за сметка на българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3 354 лв. без ДДС.

Налице е ВОД на стоки, извършена от българското дружество, тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки на ЕС и стоката реално пътува от България към Германия. Българското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (германското дружество), както и текст „reverse charge”. Данъчното събитие при тази доставка е на датата на прехвърляне на собствеността – 18.05.2019 г. Съгласно ЗДДС данъкът става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, т.е. на 15 юни. Изключение от това правило е когато фактурата е издадена преди тази дата. В конкретния случай данъкът става изискуем на 25 май. Вследствие на извършената доставка за българското дружество ще възникне задължение освен Дневник продажби и Справка-декларация, да подаде и VIES декларация, в която да посочи стойността на продадената стока към германското дружество. За да може да докаже осъществената доставка, съгласно ППЗДДС българското дружество следва да се снабди с фактура за транспорта, транспортен документ и писмено потвърждение от получателя по доставката, че стоките са пристигнали. За получената външна услуга българското дружество ще има право на данъчен кредит.

За получената услуга българското дружество отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 3 354 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 670,80 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 400 000 лв. и не начислява ДДС.

 (§38 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник