Пример 17. Доставка на Стоки Между Клонове на Едно Юридическо Лице на Територията на България

Дружество, чиято основна дейност е търговия на едро, се занимава с продажба на строителни материали (бои, мазилки, гипс картон и др.). Дружеството е учредено в град София. За да разшири своя пазар, то открива два клона – в Пловдив и Стара Загора. Първоначално и двата клона са заредени с необходимото количество стока. Клиент посещава магазина в Пловдив и прави заявка за 1 000 кв. м. изолация. Наличното количество в момента обаче не е достатъчно и управителят на клона в Пловдив прави поръчка към този в Стара Загора, за да му изпратят от там останалото количество за клиента.

Клон на едно дружество представлява прехвърляне на дейността на едно дружество в град, различен от града, където е установено дружеството по седалище. Сам по себе си клонът не представлява отделен правен субект, като той няма задължение да съставя отделни отчети съгласно Закона за счетоводството. Изхождайки от тази гледна точка, ППЗДДС третира движението на стоки между клонове, които са установени на територията на страната и са в състава на едно и също юридическо лице, като вътрешен оборот на стоки, а не като доставка на стоки. Това тълкуване освобождава доставчика (клона в Стара Загора) от задължението да издава фактура и да начислява ДДС за извършената доставка на клона в Пловдив.

(§11 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.*, ал.* и ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник