Пример 34. Доставка на Стоки, Свързани с Международен Транспорт

Дружество 1 извършва доставка на стоки за снабдяване на плавателен съд (сондажен кораб), собственост на Дружество 2, който се намира в открито море. Стойността на доставката е 170 000 лв.

Съгласно ЗДДС доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива, смазочни материали, храна, напитки и др. на борда на плавателни съдове, предназначени за търговски, промишлени или риболовни дейност в открито море, представлява облагаема доставка с нулева ставка. Тъй като сондажният кораб се използва за промишлена дейност, то Дружество 1 ще издаде фактура в срок от 5 дни от датата на данъчното събитие, като приложи 0% данъчна ставка. Придобиването на тези стоки от страна на Дружество 2 не представлява ВОП. В ППЗДДС изрично е посочено как трябва да се документира тази доставка, за да може да се приложи нулевата ставка. За целта са необходими:

1) Стокова разписка или ордер за зареждане;

2) Копие от свидетелство за регистрация на кораба;

3) Копие на документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя да извършва промишлена или търговска дейност;

4) Фактура за доставката;

5) Декларация по образец, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година.

В случай че Дружество 1 не се снабди с някой от тези документи, то няма да може да приложи нулевата ставка по ЗДДС и ще трябва да третира доставката по общия ред – т.е. да я обложи с 20% данък.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 19 посочва само данъчната основа от 170 000 лв., без да посочва ДДС.

 (§15 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.*; чл.**, т.*, буква „б“ от ЗДДС / чл.**, т.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник