Пример 180. Издаване на Една Обща Фактура за Няколко Доставки

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, извършва спедиторска дейност. Основните му клиенти са български дружества, също регистрирани по ЗДДС.

През май 2020 г. Дружество 1 извършва 7 доставки на спедиторска услуга към Дружество 2, установено в България, също регистрирано по ЗДДС. Стойността на всички доставки възлиза на 4200 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС, когато са налице две или повече доставки на стоки или услуги, извършени между един и същ доставчик и получател, и данъкът за тези доставки е изискуем през един и същ данъчен период, то доставчикът може да издаде една обща фактура за всички извършени доставки. Тази фактура следва да се издаде най-късно на последния ден на месеца, през който са доставките са извършени. В конкретния случай Дружество 1 следва да издаде фактура най-късно до 31 май. Тази фактура трябва да съдържа най-малко задължителните реквизити за всяка отделна доставка, които са определени в ЗДДС и ППЗДДС, а именно.

  • Количество и вид на услугата;
  • Датата, на която е възникнало данъчното събитие за всяка доставка;
  • Единична цена без данъка и данъчна основа на доставката;
  • Ставка на данъка;
  • Размер на данъка;
  • Сума за плащане.

В случаите, в които няма достатъчно място да се изпишат всички извършени доставки (като количество, обем, тегло и същност на предоставената услуга), допустимо е да бъде изготвен опис на същите и той да бъде неразделна част от фактурата.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 4 200 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 840 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 4 200 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 840 лв..

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§101 от Тематично Резюме) (чл.113, ал.13; чл.114, ал.1 от ЗДДС/ чл.78 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник