Пример 8. Продажба на Специализиран Софтуер

Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в България, извършва продажба на софтуер на Дружество 2, което е установено в Германия и също е регистрирано за целите на ДДС в Германия. Съгласно договор, сключен между тях, Дружество 1 следва да извърши доработка върху вече съществуващ софтуер, на база специфичните изисквания на Дружество 2. Тази доработка няма да се продава на други клиенти. Сумата по договора възлиза на 120 000 лв.

Тъй като Дружество 1 извършва доработка (специфична преработка) на универсален (стандартен) софтуер, който ще се ползва само и единствено за нуждите на Дружество 2, съгласно ЗДДС тази доставка се третира като доставка на услуга, а не като доставка на стока. Изхождайки от това, Дружество 1 следва да издаде приходна фактура с данъчна основа 120 000 лв. и 0 лв. начислен данък, защото мястото на изпълнение при тази доставка е там, където е установен получателят – т.е. Германия. Дружество 1 следва да включи продажната фактура в Дневник продажби в текущия месец, през който е издадена фактурата. Освен Дневник продажби и Справка-декларация, за Дружество 1 възниква и задължение да подаде VIES декларация, в която да посочи стойността на извършената услуга към Дружество 2. От своя страна, Дружество 2 следва да си самоначисли дължимия данък съгласно германското законодателство – чрез Протокол за самоначисление.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби, като в колона 22 посочва данъчната основа от 120 000 лв.

(§9 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник