Пример 60. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга на Данъчно Задължено Лице

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, предоставя HR услуги на Дружество 2, също регистрирано за целите на ДДС, но в Италия. Офисът, откъдето Дружество 1 осъществява дейността си, се намира в София. Съгласно договора, сключен между тях, услугата е абонаментна и месечната такса за нея е в размер на 10 000 лв. без ДДС.

Доставката на HR услуги е облагаема доставка, което означава, че за нея трябва да се начисли ДДС. При тази доставка както доставчикът, така и получателят са данъчно задължени лица и съгласно ЗДДС – мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където е това лице е установено (в конкретния случай – в Италия). Това означава, че Дружество 1 ще издаде фактура, но няма да начислява ДДС в нея. Основанието, което трябва да се впише във фактурата за неначисляване на ДДС, е следното: „обратно начисляване – чл.86, ал.3 във вр. с чл.21, ал.2 от ЗДДС“. Заедно с Дневник продажби и Справка-декларация, Дружество 1 следва да подаде и VIES декларация, в която да посочи, че е извършило доставка към дружество, регистрирано за целите на ДДС в страна членка на ЕС.

Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издало фактурата, като в колона 22 посочва данъчната основа от 10 000 лв. и не начислява ДДС.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник