Пример 48. Доставка на Ваучер за Конкретна Цел

Дружество 1, чиято основа дейност е търговия на спортни стоки, е част от национална верига магазини. Групата разполага с 5 независими магазина в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Всеки от тези магазини е отделно дружество и отделно данъчно задължено лице. През август Дружество 1 (магазинът в София) издава ваучери с конкретна цел. Стойността на всеки ваучер е 50 лв., като тези ваучери могат да се ползват и в другите магазини от страната. На 20.08.2019 г. физическо лице си закупува стоки от Дружество 2 (магазина в Бургас), като предоставя ваучера на стойност 50 лв., издаден от Дружество 1 в София.

Съгласно ЗДДС продажбата на ваучер с конкретна цел се облага по особен ред. В конкретния пример, когато Дружество 1 продава ваучерите на крайните клиенти – физически лица, не е налице доставка. Доставка е налице, когато физическото лице си закупува стока от Дружество 2. Съгласно ЗДДС, когато едно дружество предоставя стоки или услуги срещу приемане на ваучер като средство за плащане, и това дружество е различно от издателя на ваучера, е налице доставка от това дружество към издателя на ваучера. В конкретния случай Дружество 2 продава стоки на физическото лице и като платежно средство приема ваучер, който е издаден от Дружество 1. Налице е доставка на стоки, като доставчик ще е Дружество 2, а получател по доставката – Дружество 1. Датата на данъчното събитие е датата на продажба на стоките. В срок до 5 дни от тази дата Дружество 2 следва да издаде данъчен документ (фактура) на Дружество 1.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа, а в колона 12 посочва ДДС.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.****, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник