Пример 42. Внос на Стоки

На 31.10.2019 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, внася на варненското пристанище контейнер с електроуреди, закупени от Дружество 2, което се намира в Китай. Митническите органи определят, че данъчната основа на внасяните стоки преди начисляване на ДДС е 200 000 лв. и съответно, с издаването на единен митнически документ – начисляват 40 000 лв. ДДС. Дружество 1 внася дължимия ДДС и стоките са освободени от митница.   

Доставките, при които българско дружество, в качеството си на вносител, внася стоки от трети страни, имат място на изпълнение на територията на България. В тази връзка именно Агенция Митници е компетентният орган за определяне на данъчната основа и съответно – за начисляване на ДДС. В разглеждания пример данъчната основа е определена на 200 000 лв., като е формирана чрез сбора на следните стойности:

  • 120 000 лв. е стойността на електроуредите съгласно издадена фактура от Дружество 2;
  • 10 000 лв. е стойността на транспорта от Китай до България съгласно издадена фактура от превозвача за осъществения транспорт, по която Дружество 1 е получател;
  • 15 000 лв. е стойността на застраховката на транспортирания товар съгласно издадена фактура от застрахователната компания, по която Дружество 1 е получател;
    • 5 000 лв. е стойността на товаро-разтоварните работи и оформяне на митническите формалности съгласно издадена фактура от митнически агент, по която Дружество 1 е получател;
    • 50 000 лв. е стойността на митото, което трябва да се плати при внос.

Върху така определената данъчна основа е начислен ДДС в размер на 40 000 лв., който е внесен в полза на бюджета. След като стоките са освободени, съпровождащите доставката документи са предоставени на счетоводителя на Дружество 1.

Купувачът (Дружество 1) отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден единният митнически документ, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 200 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 40 000 лв.

(§20 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник