Пример 119. Освободен ВОП на Стоки

Манастир, който участва в структурата на Българската православна църква, през април 2019 г. придобива стоки – икони от гръцко дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Тези стоки се продават чрез книжарницата на манастира.

Съгласно ЗДДС доставката на стоки и извършването на услуги от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, е освободена доставка, когато е свързана с осъществяването на тяхната религиозна дейност. Тъй като манастирът е част от структурата на Българската православна църква, а иконите са предмети, които са свързани с православното богослужение, то тази доставка следва да се третира като освободена. Понеже стоките са закупени от гръцки доставчик, който е регистриран за целите на ДДС, и пътуват от Гърция до България – тази доставка представлява ВОП на стоки. Законът гласи, че вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната, чиято доставка е посочена като освободена, представляват освободени вътреобщностни придобивания.  

Манастирът трябва да издаде Протокол за самоначисление, както е в общия случай при ВОП, но в него не трябва да се начислява ДДС.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 24 посочва само данъчната основа и не посочва ДДС.

(§52 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*; чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник