Пример 143. Право на Данъчен Кредит при Повторна Регистрация по ЗДДС за Активи, Които са Били Налични към Дата на Дерегистрация по ДДС

Дружество е дерегистрирано по ЗДДС на 10.04.2019 г. и е регистрирано повторно на 15.10.2019 г.

Към датата на дерегистрация (10.04.2019 г.) Дружеството е придобило и е притежавало следните активи. товарен автомобил, придобит с фактура № 10 от 31.10.2018 г., с отчетна стойност 20 000 лв. и начислена амортизация в размер на 5 833,33 лв.

При дерегистрацията е определена данъчна основа за облагане на автомобила в размер на 14 166,67 лв. (стойността при придобиване, намалена с разходите за изхабяване) и е начислен ДДС в размер на 2 833,33 лв.

Дружеството внася дължимия ДДС на 14.05.2019 г., като подава Справка-декларация за последния данъчен период.

При повторната регистрация на 15.10.2019 г., за Дружеството е налице право да приспадне данъчен кредит в размер на 2 833,33 лв. (начисленият ДДС за автомобила при дерегистрацията), тъй като за автомобила са изпълнени условията за данъчен кредит, а именно.

  • Товарният автомобил е обложен при дерегистрацията;
  • Начисленият данък при дерегистрацията е внесен ефективно;
  • Автомобилът е ползван и се ползва за извършване на облагаеми доставки;
  • Не са изтекли повече от 5 години между датата на повторната регистрация и датата на придобиване.

(§79 от Тематично Резюме) (чл.76; чл.77 от ЗДДС / чл.61, ал.4 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник